Forbes lists seven Ukrainians amongst its latest list of the world’s 2,755 billionaires.

They are: Rinat Akhmetov — $7.6 billion; Viktor Pinchuk — $2.5 billion; Konstantin Zhevago — $2.3 billion; Igor Kolomoisky — $1.8 billion; Gennadiy Bogolyubov — $1.7 billion; Petro Poroshenko — $1.7 billion; and Vadym Novinsky — $1.4 billion.