Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Podczas gdy turystom odradza się odwiedzanie Polski w czasie pandemii,

Polska oferuje obecnie migrantom zarobkowym bezpłatne szczepienia na sześciu lądowych przejściach granicznych z Ukrainą. W ciągu ostatnich pięciu lat, udział pracowników zagranicznych w polskiej sile roboczej wzrósł z 1-2% do 6-7%.

Post navigation
Previous post

Polscy pracodawcy naciskają na rząd, aby umożliwić Ukraińcom uzyskanie 3-letnich pozwoleń na pracę.

Next post

Polska daje większą autonomię wojewódzkim urzędom pracy w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom, co skraca czas i zmniejsza biurokrację, a także cyfryzuje cały proces