Site icon UBN

Fitch Ratings nie widzi już zagrożenia niewypłacalnością Ukrainy.

Fitch Ratings no longer sees a threat of Ukrainian default.

Ukrainian default

Międzynarodowa agencja Fitch Ratings podniosła długoterminowy rating Ukrainy w walucie obcej z RD (ograniczone niewykonanie zobowiązania) do CC (bardzo wysokie ryzyko kredytowe). Podwyższenie ratingu koresponduje ze zgodą wierzycieli na restrukturyzację zewnętrznego zadłużenia Ukrainy. Według agencji ratingowej, odroczenie płatności z tytułu euroobligacji zmniejszyło presję na obsługę długu zagranicznego w kontekście słabnących rezerw międzynarodowych i pilnej potrzeby sfinansowania wydatków związanych z wojną. Na restrukturyzację zgodziło się 75% obligatariuszy, co przekracza wymagane minimum 66,7%. Rating CC odzwierciedla jednak nierozwiązane ryzyka związane ze stabilnością zadłużenia, a także wysoce napięty stan finansów publicznych i zewnętrznych oraz sytuację makrofinansową Ukrainy.

Exit mobile version